Χριστός Ανέστη!

3 Μαΐου 2017

Οι κυριότερες αλλαγές στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης για μισθωτούς και συνταξιούχους.Αλλαγή φορολογικής κλίμακας
Φέτoς άλλαξε η φορολογική κλίμακα. Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που αποκτήθηκαν το 2016 και δηλώνονται το 2017 θα φορολογηθούν με τη νέα κλίμακα (άρθρο 15 ν. 4172/2013). Με τη νέα κλίμακα θα φορολογηθούν και τα εισοδήματα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων (άρθρο 112 του ν. 4387/2016).

Μείωση φόρου κλίμακας
Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ για μισθωτούς συνταξιούχους και επαγγελματίες αγρότες ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και αγροτικό από μη επαγγελματίες αγρότες δεν γίνεται μείωση (άρθρο 44 ν. 4389/2016).

Εισόδημα πάνω από 20.000
Για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης ελαττώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος [άρθρο 44 ν. 4389/2016].

Παιδιά των συζύγων
Τις μειώσεις φόρου για τα παιδιά προστατευόμενα μέλη των συζύγων που διαρκεί ο γάμος τους και ζουν μαζί, τις δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή τις δικαιούται ο ένας από τους δύο συζύγους που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου (ΠΟΛ. 1087/2016).

Πληρωμή υπαλλήλων ηλεκτρονικά
Οι δαπάνες που γίνονται από 22-12-2016 και μετά και αφορούν την πληρωμή αμοιβών όταν υπάρχει εργασιακή σχέση (μισθοί, ημερομίσθια κλπ.) καθώς και οι αμοιβές των μπλοκάκηδων, πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και όχι με μετρητά ανεξαρτήτου ποσού, διαφορετικά οι δαπάvες δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση (ΠΟΛ 1061/2017).

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα (Άρθρο 235 ν. 4389/2016).

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 2016
Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που καταβλήθηκε στους συνταξιούχους το Δεκέμβριο του 2016 με βάση το άρθρο 65 του ν. 4445/2016 είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με χρέη (άρθρο 24 ν. 4447/2016).

Εισόδημα από παραχώρηση οχήματος
Όταν παραχωρείται όχημα προς τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται επιπλέον ετήσιο εισόδημα,ως ποσοστό της λιανικής τιμής προ φόρων του οχήματος (άρθρο 99 ν. 4446/2016).

Αμοιβές δικαστικών, ΝΣΚ
Οι φορολογητέες αποδοχές και συντάξεις των εν ενεργεία και συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και ΝΣΚ που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την ιδιότητά τους αυτή, μειώνονται εκ των προτέρων κατά 25% (ΠΟΛ 1025/2017).

Μέλη Δ.Σ. με αναπηρία
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, όταν έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, για τις αμοιβές που λαμβάνουν ένεκα των υπηρεσιών που παρέχουν με αυτή τους την ιδιότητα, απαλλάσσονται του φόρου (ΠΟΛ 1098/2016).

Τρόπος πληρωμής των ιατρικών δαπανών
Από 22-12-2016 και μετά «Οι ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής» (άρθρο 68 ν. 4446/2016).

Γνωμάτευση για μερικούς μήνες
Όταν η γνωμάτευση αναπηρίας που εκδόθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές είναι για μερικούς μήνες και όχι για ολόκληρο το έτος, ο φορολογούμενος θα έχει την ελάφρυνση ή απαλλαγή για ολόκληρο το έτος (ΠΟΛ 1034/2017).

Απόσπασμα από βιβλίο Δηλώστε Έξυπνα 2017 του Χρήστου Μελά


Μοιράστε το


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...